แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 

 

เขียนที่ :

วันที่ :

เดือน : พ.ศ. :

 เรื่อง :

 

 เรียน :

 

ข้าพเจ้า :

ตำแหน่ง :

   สังกัด :  


 
   ขอลา  : ป่วย คลอดบุตร กิจส่วนตัว   เนื่องจาก :
 
  ตั้งแต่วันที่ :  เดือน : พ.ศ. : ถึงวันที่ : เดือน : พ.ศ. : มีกำหนด : วัน
 
ข้าพเจ้าได้ลา : (  )ป่วย   (  )คลอดบุตร   (  )กิจส่วนตัว
 
ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ : ........  เดือน : ..................  พ.ศ. : ...........  ถึงวันที่ : ........  เดือน : ..................  พ.ศ. :...........  มีกำหนด : ............ วัน
 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่  
 

 

 

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)...........................................
 
      (.............................................)

 

 

สถิติการลาในปีงบประมาณนี้

ประเภทลา

ลามาแล้ว

ลาครั้งนี้

รวมเป็น

ป่วย

(วันทำการ)

 

(วันทำการ)

(วันทำการ)

กิจส่วนตัว

(วันทำการ)

(วันทำการ)

(วันทำการ)

 

คลอดบุตร

 

 

 

 

 

สถิติการลาป่วย,กิจ(รอบปีที่แล้ว)

จำนวน........................ครั้ง 

  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

.................................................................

.................................................................

(ลงชื่อ).......................................................

ตำแหน่ง.......................................................

วันที่............................................................

            (ลงชื่อ)...................................(ผู้ตรวจสอบ)

          ตำแหน่ง..................................

                วันที่.....................................

  คำสั่ง  (   )อนุญาต   (   )ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ).......................................................

(ตำแหน่ง)....................................................

วันที่...........................................................

 

ขั้นตอนการใช้งาน :

1.ให้กรอกเอกสารในช่องสีแดง เท่านั้น
2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม สั่งพิมพ์หน้านี้
3.ให้นำเอกสารที่ได้ ลงลายมือชื่อตนเอง และ หัวหน้าหน่วยงาน(ด้วยปากกา) ช่องสีน้ำเงิน
4.ส่งที่หน่วยการเจ้าหน้าที่