เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ


  แบบฟอร์มออนไลน์
*ข้อแนะนำเบื้องต้นในการใช้งาน:
1.ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบ ซึ่งมีช่องรับข้อมูลในช่อง ตัวอักษรสีแดง
2.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดที่ปุ่ม สั่งพิมพ์หน้านี้(อยู่ด้านล่างของเพจ)
3.นำเอกสารที่สั่งพิมพ์แล้ว ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนส่งไปยังหน่วยงานที่ท่านต้องการ


แบบฟอร์มหน่วยการเจ้าหน้าที่

>> แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
>> แบบใบลาพักผ่อน
>> แบบใบขอยกเลิกวันลา
>> แบบคำร้อง
>> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
>> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 

แบบฟอร์มการใช้บริการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แบบฟอร์มหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
 
 
แบบฟอร์มหน่วยพัสดุ
 
 
 

  

 

 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499