เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2018

 

1. Bovine Pestivirus in Thailand : ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา

2. Consequences of feeding on Hoof health in Dairy cows : น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา

 

 การขับเคลื่อนการผลิตนำนมคุณภาพดี 2561

3. นโยบายนำสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพนมโคไทย:SCC + TS : รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

4. เพิ่มผลผลิตโคนมแบบมืออาชีพ 2561 : น.สพ.กฤช พจนอารี

5. ผลิตนมคุณภาพดีได้จริง  : ผศ.น.สพ.ดร.อรัน จันทร์ลุน

6. เกร็ดโคนมไทย-ว่าด้วยเรื่องคุณภาพน้ำนม : รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย