เอกสารประชุมห้องโคนม งาน KVAC2017

 

   1. โรคปากเท้าเปื่อย 2560 กรมปศุสัตว์ FMD and Trade in Thailand and Asia

   2.คุณภาพนำนมโค 2560 กรมปศุสัตว์
 
   3.หน้าที่และบทบาทสัตวแพทย์ DHHU

   4.โครงการลดต้นทุนโคนม

   5.โคนมอีสาน และการจัดการฝูงโค DHHPM

   6.การจัดการสุขภาพโคนม DHHPM 2017

   7.FPR สัดส่วนไขมันโปรตีนต่อ SCC