เมนูหลัก
  หน้าแรก
  แผนภูมิการบริหารงาน กองบริหารงานคณะ
  สหกิจศึกษา
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
 

 
>
แนวปฏิบัติในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และเกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

> แบบรายงานความก้าวหน้าและผลการประเมินการทำวิทยานิพนธ์ (ไทย) (English)

> แนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์

 

 
   
   
   
   
   
   
     
KKU Web Mail

มคอ & TQF

  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  โทร 45599   
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์          โทร 44914   
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014