ยินดีต้อนรับ

 ปณิธาน และ ปรัชญา
    ผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์
ที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถในระดับสากล
มีคุณธรรมและจริยธรรม
และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัย และการให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

1.jpg

รายละเอียดโครงการ
download โครงการ


 
:: วิธีการชำระเงินโดย  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่ 551-2931991
  ชื่อบัญชี“าควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ ”  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ลงทะเบียนและ
      
ชำระค่าลงทะเบียน        
แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 
ภายในวันที่10 มีนาคม2559

 ::  โปรดส่งแบบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานใบโอนเงิน ไปที่ 
   นางเกวลิน  สร้อยบับ:
   ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น 40002  
   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2068 หรือ 

    E-mail :gaesro@kku.ac.th  
 

 

ลงทะเบียนออนไลน์
และ
ชำระค่าลงทะเบียน 
ภายในวันที่10 มีนาคม2559
 

 :: บรรยาย    (รับ  30  คน)
     วันที่  22 มี.ค. 2559  จำนวนเงิน 1,500บาท

 

      คลิกลงทะเบียน
 


 
new  ตรวจสอบรายชื่อและ
สถานการณ์ลงทะเบียน


v  ภาคบรรยาย

v  ภาคบรรยายและปฏิบัติการ

 ::  บรรยายและปฏิบัติการ   (รับ  30  คน)
      
วันที่  22-23 มี.ค. 2559 จำนวนเงิน 12,000  บาท

       คลิกลงทะเบียน
 

 

 ::  โปรดลงทะเบียนและ ส่งหลักฐานใบโอนเงิน
       ภายใน 2 วันหลังจากการลงทะเบียน  ไปที่ 
     โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2068 หรือ 
      E-mail :gaesro@kku.ac.th  

      


 

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel/Fax. 0-4320-2068
Department of surgery and  theriogenology  , Faculty of Veterinary medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand