เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  ประกาศ/คำสั่ง
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  MOU
 

 

 

 

 


  MOU  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     ต่างประเทศ  
1. Faculty of vetterinary medicine and Animal Science,Swedish University of Agriculture Science, Sweden
2. Faculty of Agriculture, National University of Laos(LAO P.D.R)
3. College of Animal Science and Technology, Southwest University, China.
4. Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University, Japan.
5. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, Netherlands.
6. Faculty of Veterinary Medicine, Airlannga University, Indonesia.
7. Faculty of Veterinary Medicine, Bogor University, Indonesia.
8. Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Vietnam.
9. School of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science, Rakuno Gakuen University, Japan.
10. Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Science University, Bangladesh.
11. Faculty of Agriculture, University of Miyazaki, Japan.
12. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University The Netherlands.
13. College of Animal Science and Technology, Southwest University, PR.China.
14. Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University, Indonesia.
15. Faculty of animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Vietnam.
16. School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University, Japan.
17. Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University, Japan.
17. Faculty of  Agriculture, Tottori University, Japan.

   ในประเทศ

1. ภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
2. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
4. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
5. โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์.
6. ศูนย์วิจัยใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
8. คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
9. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย.

  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499