ขั้นตอนการใช้้งาน

  Cylinder

volumetric  apparatuses ...  
Group 16     Veterrinary  Medicine   Khon kane  University   
   1. เทสารละลายจากขวดบรรจุสารเคมีลงในบีกเกอร์  
ควรเทของเหลวให้มีปริมาตรมากกว่าที่ต้องการใช้เล็กน้อยลง   ในบีกเกอร์
ของเหลวที่รินออกมาจากภาชนะแล้วห้ามเทส่วนที่เหลือกลับคืน ภาชนะเดิม
เมื่อถ่ายเทสารจากขวดเสร็จเรียบร้อยต้องปิดฝาหรือจุกทันที
ห้ามวางสารเคมีทิ้งไว้โดยไม่ปิดฝา และก่อนปิดต้องแน่ใจว่าฝาไม่สลับกับขวดอื่น
   2. เทสารละลายจากบีกเกอร์ลงไปในกระบอกตวง
จนส่วนโค้งเว้าต่ำสุดอยู่ต่ำกว่าขีดบอกปริมาตร
   3. ใช้ปิเปตหรือหลอดหยดช่วยในการปรับปริมาตร
ให้ส่วนโค้งเว้าต่ำสุดของสารละลาย อยู่ตรงกับขีดบอกปริมาตร
   4. อ่านปริมาตรของของเหลวในกระบอกตวง
ทำได้โดยการยกกระบอกตวงให้ตั้งตรงและให้ส่วน โค้งเว้าต่ำสุดอยู่ระดับสายตา
และอ่านค่าปริมาตร ณ จุดต่ำสุดของส่วนโค้งเว้า
   5. ถ่ายเทของเหลวจากกระบอกตวงไปยังภาชนะที่รองรับ
ทำได้โดยเอียงกระบอกตวงให้แตะกับปากภาชนะที่รองรับ   เช่น บีกเกอร์
แล้วเทของเหลวอย่างช้าๆลงไปจนหมดกระบอกตวง