งานคลังและพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมนูหลัก

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  ...
  ...

ฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง

  สรุประเบียบ
  
   คชจ.เดินทางไปราชการ
 
  สัญญายืมเงิน
      ตามประกาศ มข.
  ...
  ...
  ...
  ...

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 


ด่วน!!!  ขอเชิญส่งรายชื่อตอบรับการเข้าร่วมอบรม
โครงการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฯ
และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ร่งรัดเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

      - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเดือน สค.56 ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 27 สิงหาคม 56
                ค่าลงทะเบียน  ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ที่ภาควิชาได้ขอหลักการไว้
                ค่าวัสดุต่างๆ ที่ภาควิชา ได้ขอจัดซื้อจัดหาไว้กับหน่วยพัสดุคณะฯ
                ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยังคงค้างอยู่
        ให้ดำเนินการเคลียร์เอกสารเบิกจ่าย หรือส่งใบเสร็จรับเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

      - โครงการบริการวิชาการ ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 16 กันยายน 2556
                ค่าใช้จ่ายทุกประเภทของโครงการ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  หรือ...
                ...หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้  ให้จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
                ...เพื่อขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2556

    ดังนั้น ผู้ใดมีหนี้ผูกพันไว้  ให้ถือปฏิบัติตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด


 
หน่วยการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 4-7015