คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2562

Tuesday, 09 July 2019 07:07 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา  ณ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และทำการปล่อยปลา ณ  เขื่อนหนองหวาย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาทุกๆปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน  และปัจจัยไทยธรรมที่จำเป็นอื่นๆแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาสอันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป  คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ถือปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากรคณะเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 09 July 2019 07:08