คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

Thursday, 11 April 2019 05:02 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องสมุดคณะ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล บุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเราให้คงอยู่สืบไป  และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดึตคณบดี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์ นางทักษ์ศภรณ์  ตาละลักษณ์ นายประสิทธิ์  โททุโย นอกจากนี้คณบดีและบุคลากรคณะยังได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น “บุญเดือนห้าแห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส” ประจำปี 2562 และคณะฯ ยังได้ร่วมออกโรงทานฯ ในกิจกรรมดังกล่าว  ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบีสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย


Last Updated on Thursday, 11 April 2019 05:03