คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, 07 September 2018 07:08 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทดลองที่คณะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลและใช้บรรดาสัตว์ทดลองต่างๆให้เป็นไปอย่างมีเมตตาธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและจรรยาบรรณของการใช้สัตว์ทดลองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาสัตว์เหล่านั้นในฐานะของการเป็นครูให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยพิธีทำบุญในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ(เกียรติคุณ).น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดี ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก