การจัดการองค์ความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Tuesday, 09 July 2013 03:50 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

การจัดการองค์ความรู้ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

   จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดไว้  จนทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน

   ดังนั้นหน่วยการเงินและบัญชีจึงได้ดำเนินการจัดการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และแนะนำวิธีการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ตามแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การนับเวลาในการเดินทางเพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

   จากการที่ได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ทำให้บุคลากรสามารถเขียนรายงานการเดินทางและสามารถคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างถูกต้อง เช่น

  1. การนับเวลาในการเดินทางไปราชการคือ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษของ 24 ชั่วโมงต้องเกิน 12 ชั่วโมงจึงนับได้อีก 1 วัน หรือกรณีที่เดินทางไป-กลับไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ก็สามารถเบิกได้ ครึ่งวัน
  2. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เบิกได้วันละ 240 บาท สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับ 8 เดิม) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) ขึ้นไป เบิกได้วันละ 270 บาท
  3. การเบิกค่าที่พักจะเบิกได้ทั้งกรณีเหมาจ่าย หรือเบิกจ่ายจริงตามอัตราที่กำหนด คือ เหมาจ่ายเบิกได้คืนละ 500 บาท สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ระดับ 8 เดิม) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9 เดิม) ขึ้นไป เบิกได้คืนละ 800 บาท (ตามมติคณะกรรมการประจำคณะฯ) หรือเบิกจ่ายตามจ่ายจริงได้ในอัตรา ห้องพักคนเดียวกรณีเดินทางคนเดียวเบิกได้คืนละ 1,500 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง (ยกเว้นกรณีไม่เหมาะสมที่จะพักรวมกันได้) โดยเบิกได้ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน
  4. กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวสามารถเบิกชดเชยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้กิโลเมตรละ 4 บาท
  5. การเดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางได้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป (ระดับ 6 เดิม)
  6. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการซึ่งประกอบไปด้วย แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะเดินทาง (ค่าเครื่องบินและตั๋วเครื่องบิน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถราชการ) กรณีเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาวิชาการต้องมีหนังสือหรือโครงการจัดประชุมหรือสัมมนาจากหน่วยงานผู้จัด