คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562

Friday, 09 August 2019 09:06 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมภายใต้ "วันสัตวแพทย์ไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีโดยให้บริการตรวจสุขภาพ และถ่ายพยาธิ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจฟรี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562 ทั้งในและนอกเวลาราชการ ณ บริเวณห้องโถงอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง ให้ความสำคัญและร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนเป็นโครงการบริการวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 710 631 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็กโดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลสัตว์ เน้นฝึกปฏิบัติในด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยง
     ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ มีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการ ประกอบด้วย สุนัข แมว กระต่าย หนู รวมทั้งสิ้นจำนวน 704 ตัว ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ใคร่ขอขอบคุณบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น บริษัทโซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทแอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด  บริษัทอินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัทเบอริงเกอร์ อินเกอไฮท์ แอนิมอล เฮลท์ (ไทย) จำกัด


Last Updated on Friday, 09 August 2019 09:07