คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น

Wednesday, 24 April 2019 02:00 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ลานอเนกประสงค์วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีความประสงค์ให้ทุกๆหน่วยงานและประชาชนช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงของตน เพื่อไม่ให้นำไปสู่การเกิดและแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้กล่าวขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา


Last Updated on Wednesday, 24 April 2019 02:01