คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”

Tuesday, 02 April 2019 02:56 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะ ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ณ ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์และสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างและปลูกจิตสำนักที่ดีในการด้านการเสียสละและการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมีนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากร รวมจำนวน 107 คน  ทั้งนี้อยู่ในความดูแลของ  รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์  3  คน  คือ  น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย และ สพ.ญ.พรพิรุณ  ชาวสวนงาม การจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนสัตว์ที่เข้ามารับการบริการตรวจร่างกายแยกประเภทได้ดังนี้ กระต่าย 2 ตัว  แมว 31 ตัว และสุนัข  290  ตัว  รวมทั้งสิ้น 323 ตัว และรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนทั้งสิ้น 290 ตัว