คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดเลย

Monday, 01 April 2019 02:54 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว  พร้อมด้วยคณาจารย์และนายสัตวแพทย์ ประกอบด้วย รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และ น.สพ.รักษ์พล เดชคง พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 17 คน ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พื้นที่จังหวัดเลย โดยผลการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ บ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ให้บริการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสุขภาพโคนม มีเกษตรกรที่เข้ารับบริการจำนวน  8 ราย และวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 5 ราย  ทีมงานได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ ให้วิตามินบำรุงและตรวจท้อง  กระบือ จำนวน 74 ตัว และโค จำนวน 2 ตัว