คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ

Thursday, 28 March 2019 01:55 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในเรื่องรูปพรรณม้าที่ถูกต้องตามหลักการของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ(FEI) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการลงบันทึกข้อมูลในหนังสือประจำตัวม้าที่ถูกต้อง ได้รับความรู้ในเรื่องหลักการและเทคนิคการฝังไมโครชิพในม้า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมุดประจำตัวม้าและไมโครชิพเพื่อขึ้นทะเบียนกับสมาคมขี่ม้าฯ และเพื่อส่งเสริมกีฬาขี่ม้าและสร้างชื่อเสียงสมาคมขี่ม้าฯในส่วนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวิทยากร ซึ่งเป็นนายสัตวแพทย์ (FEI Official Veterinarian) จากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ผศ.น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.น.สพ.ธนากร  พจน์ประสาท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ Professor Jonathan H Foreman, FEI Official Vet (Eventing and Reining), College of Veterinary Medicine, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA การจัดโครงการในครั้งนี้มีนายสัตวแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน