คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 20

Tuesday, 26 March 2019 03:56 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมปศุสัตว์ สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการป้องกันโรคในปศุสัตว์ และ กลุ่มวิจัยสารพิษในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 20  ในหัวข้อ “Global Challenge on Veterinary Profession and Education” ขึ้น  ซึ่งในพิธีเปิดคณะได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพคนและสัตว์แล้ว ยังได้มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนที่ได้กำหนดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆร่วมกัน โดยมีเป้าหมายว่าทุกประเทศจะร่วมมือและประสานงานให้เกิดสุขภาพองค์รวม (One Health) ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ และการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของประชากรในภูมิภาคนี้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนการจัดการด้านสุขภาพของคนและสัตว์จำเป็นต้องมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ ของฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง ความรู้ความเข้าใจในองค์รวมด้านสุขภาพของคนและสัตว์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ทั้งสองด้านเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
     การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิชาการด้านปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมกว่า 700 คน ในนามคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณวิทยากรจากทุกหน่วยงาน เจ้าภาพร่วมทุกองค์กร และบริษัทต่างๆที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน และนักศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่จนทำให้การจัดประชุมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/kvac2019/ats00000.htm