คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562

Wednesday, 13 February 2019 08:09 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นคลินิก ได้เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวซึ่งเป็นพาหะที่สำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการควบคุมโรค และพัฒนาสุขภาพสุนัขและแมวให้แข็งแรงปลอดโรคผิวหนังและโรคติดเชื้อต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 08:10