คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงและการใช้ยาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

Thursday, 17 January 2019 01:09 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และ น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการอบรมในหัวข้อ “การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้ยาสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีเพื่อการผลิตปลาดุกบ่อดินอนามัย” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินจากจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และชัยภูมิ ประมาณ 60 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินอันจะเป็นการสร้างความปลอดภัยไปยังผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสานต่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่ “อุทิศเพื่อสังคม” อย่างเข้มแข็งต่อไป และโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวต้อนรับเกษตรกรและกล่าวเปิดโครงการอบรม


Last Updated on Thursday, 17 January 2019 01:10