คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

Tuesday, 15 January 2019 02:22 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ และ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ได้ร่วมกับนายสัตวแพทย์จากปศุสัตว์เขต 4 ออกให้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในโครงการ “อบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและจะได้เป็นแนวร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้อีกด้วย โดยโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้สัตว์ตายเป็นจำนวนมาก (ตายถึง 30-100%ในลูกสุกร) ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาที่จำเพาะ แต่ไม่ติดต่อถึงมนุษย์ ที่ผ่านมามีการระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีนเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยแต่อย่างใด


Last Updated on Tuesday, 15 January 2019 02:25