คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์”

Friday, 07 September 2018 07:06 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกการเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง และศึกษาวิธีการตรวจ ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด และน้ำจากช่องต่างๆ ของร่างกายสัตว์ การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิก  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคือ นายสัตวแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ในคลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 27 คน โดยมีวิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย ทนพ.พิทัย กาญบุตร นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว สังกัดห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.น.สพ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 3 กลุ่ม ณ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าทดลองตรวจตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี