คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561

Wednesday, 16 May 2018 06:30 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.น.สพ.สราวุธ ศรีงาม อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง และ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ KKU USR  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community ที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ป้องกันประชาชนในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนตะวันใหม่ ชุมชนหนองแวงตราชู 1, 3 ชุมชนสามเหลี่ยม 2 และมีจุดบริการ ณ วัดป่าอดุลยาราม


Last Updated on Wednesday, 16 May 2018 08:15