คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

Wednesday, 09 May 2018 02:15 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในการเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตฟาร์มโคนมที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทายาทและยุวเกษตรกรโคนมในสหกรณ์โคนมให้มีความรู้และมีการเลี้ยงโคนมอย่างถูกหลักวิชาการให้ทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาในระดับในฟาร์มของตนเอง อันจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มผลผลิตในฟาร์มจากการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุตรหลานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศจำนวน 90 คน โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะให้การสนับสนุนในด้านของสถานที่จัดการอบรมแล้วยังได้สนับสนุนด้านวิทยากรนำโดย  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และทีมคณาจารย์จากกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์และกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ซึ่งพิธีเปิดการประชุมฯได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย