คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Friday, 04 May 2018 03:49 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ และ น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม และได้ให้บริการทำหมันในสุนัข ณ วัดป่าวิเวกธรรม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 70 ตัว