คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะ

Tuesday, 01 May 2018 06:20 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการสถาปนาครบรอบ 32 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับ “กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์” หรือ “กองทุนสัตววิทยรักษ์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุรวมถึงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาสัตว์ป่วยในโรงพยาบาลสัตว์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา ระยะทาง 2 กิโลเมตร การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และการวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีจำนวนนักวิ่งเพื่อสุขภาพเข้าร่วม จำนวน 995 คน มีเจ้าของสุนัขนำสุนัขสายพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 60 ตัว โดยผลการแข่งขันประเภทต่างๆ เป็นดังนี้

ประเภทที่ 1 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกับน้องหมา ระยะทาง 2 กิโลเมตร มีรางวัล Popular vote จำนวน 2รางวัล คือ

 1. นายพัฒน์ปรัชญา ทวิลัย
 2. นายสมพงษ์ วันยาง

ประเภทที่ 2 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร แบ่งเป็นชาย-หญิง ประเภท ละ 5 รางวัล

ชาย

 1. นายภูมิบดินทร์ นิจนิรันดร์ เวลา 28.49 นาที
 2. นายอุดร สิงห์โคตร เวลา 28.49 นาที
 3. นายนภสังกาศ เพชรพงศ์ผล เวลา 28.52 นาที
 4. นายเมธาสิทธ์ เวลา 30.45 นาที
 5. นายศุภชัย จันทร์โสม เวลา 32.14 นาที

หญิง

 1. น.ส.ทรงทรัพย์ โชติวัน เวลา 31.17 นาที
 2. น.ส.อภิญญา ครุกาญพฤติ เวลา 34.50 นาที
 3. น.ส.ศุทธินี วิริยะสืบพงศ์ เวลา 35.43 นาที
 4. น.ส.เกศศิรินทร์ คำปั่น เวลา 35.56 นาที
 5. น.ส.จุฑารัตน์ พัสดร เวลา 35.59 นาที

ประเภทที่3 การวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 8 กลุ่มอายุ

3.1.ผู้ชนะทุกกลุ่มอายุ (Over all)

ชาย นายธีรพงศ์ ยะนา เวลา  32.54 นาที

หญิง น.ส.รถแก้ว อินทะกุลมาร เวลา 37.0 นาที

3.2.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 15-19 ปี

ชาย

1.นายกฤษฎา  พิมพ์บึง เวลา 37.44 นาที

2.นายชมอินทร์  ทองศิริ เวลา 38.35 นาที

3.นายอนุชา  ศรีพุทธา เวลา 40.07 นาที

หญิง

1.น.ส.อังศุมาลิน  อุ่นผาง เวลา 45.47 นาที

2.น.ส.อรวรรณ แก้วสีหาบุตร เวลา 46.42 นาที

3.น.ส.ชลิตา  สัตตรัตนามัย เวลา 1.05 ชั่วโมง

3.3.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 20-29 ปี

ชาย

1.นายธีรพงศ์ ยะนา เวลา  32.54 นาที

2.นายธนพล  รัตนพลแสน เวลา  เวลา 33.21 นาที

3.นายธวัชชัย  หกพันนา เวลา 34.16 นาที

หญิง

1.น.ส.รถแก้ว อินทะกุลมาร เวลา 37 นาที

2.น.ส.ลินดา จันทะชิด  เวลา 37.30 นาที

3.น.ส.สุนิษา ภูปัญญา เวลา 44.49 นาที

3.4.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 30-39 ปี

ชาย

1.นายพงษ์ศิริ อุทุมทอง   เวลา 35.23 นาที

2.นายพเยาว์ นนวงษา    เวลา 36.37 นาที

3.นายพศยศ ยงสกุลชัย   เวลา 38.55 นาที

หญิง

1.น.ส.วิมลพรรณ  แสงขันธ์ เวลา 42.42 นาที

2.น.ส.กาญจนา เจริญธัญรักษ์ เวลา 45 นาที

3.น.ส.นฤมล  โม้ทอง เวลา 49.12 นาที

3.5.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 40-49 ปี

ชาย

1.นายวัชรา  ศาลารัตน์ เวลา 35.44 นาที

2.นายกมล  น้อยหนองสวง  เวลา 37.02 นาที

3.นายยุทธศาสตร์  ชามนตรี  เวลา 37.55 นาที

หญิง

1.น.ส.ธัญาลักษณ์ จันทราช  เวลา 42.42 นาที

2.น.ส.รัตน่า สกุลวัฒนเศรษฐ์  เวลา 45.17 นาที

3.น.ส.อรุณ  เทพเรียน  เวลา 46.54 นาที

3.6.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 50-59 ปี

ชาย

1.นายถาวร นาบุตรบุญ เวลา 36.38 นาที

2.นายนพพร แก่นสิงห์ เวลา 38.00 นาที

3.นายวีระวัฒน์ เนาโสภา เวลา 38.10 นาที

หญิง

1.น.ส.ทองเต็ม  มณีวงษ์  เวลา 49.27 นาที

2.น.ส.ปราณี  โคตรงาม เวลา 50.09 นาที

3.น.ส.มาลาศรี ถาวรคำ เวลา 53.57 นาที

3.7.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 60-69 ปี

ชาย

1.ร.อ.เพทาย ซื่อตรง เวลา 45.40 นาที

2.นายจิรยงค์ พิมพ์เหม เวลา 46.50 นาที

3.นายอาทร ลีแสน เวลา 47.33 นาที

หญิง

1.นางทักษิณา  ศันสยะวิชัย เวลา 1.06 นาที

3.8.ผู้ชนะกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป

ชาย

1.นายกานต์ คุนต์ เวลา 51.31 นาที

2.ผศ.อำนาจ ผิวขาว เวลา 52.42 นาที

3.นายน้อย มุ่งหมาย เวลา - นาที

4.นายพยนต์ พิมพ์แก้ว เวลา - นาที

5.นายอภิเชษฐ์ แพงกระโทก เวลา - นาที

     คณะขอขอบคุณทีมงานฝ่ายเทคนิค นำโดย ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ และ ผศ.วิชิต เผือกนอก จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าของสุนัข และนักวิ่งเพื่อสุขภาพทุกๆท่านที่เข้ารวมโครงการในครั้งนี้ และนอกจากนั้นคณะต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัทวรนิทัศน์ จำกัด สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทเพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด บริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟู้ด จำกัด บริษัทเครือเวทโปรดักส์ บริษัท นิสสัน เคเคที ขอนแก่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน สาขาคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/dogr61/ats00000.htm