บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว.

Monday, 13 November 2017 00:46 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

   ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีกำหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2560  ในการนี้ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมส่งนายสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติงานถวาย โดยทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560 สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์ และ น.สพ.อวิรุทธิ์ วิชัยวงษ์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560