ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Veterinary Diagnostic Laboratory)

Tuesday, 18 April 2017 05:50 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

>> รายการและอัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory) รับให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานต่างๆ ฟาร์มเอกชน นักวิจัย  ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยห้องปฏิบัติการจะให้บริการตรวจโรคในสัตว์ปีก โรคสุกร โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง การผ่าซากชันสูตร การตรวจด้านซีรัมวิทยา และการตรวจด้านแบคทีเรียและไวรัส เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202 283


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:40