คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Thursday, 18 April 2019 00:31 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 17 เมษายน 2562  เวลา 15.00 น. ณ กองบริหารงานคณะ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ Miss LIU Dadan นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เดินทางมาเพื่อร่วมปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์–18 เมษายน 2562 ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ CAST-SWU โดยทั้งสองสถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัยที่มีร่วมกันมายาวนานตลอดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อนึ่ง Miss LIU Dadan ยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (Veterinary Science) (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต (ทุน 30 ปีคณะฯ) เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และนักศึกษารายดังกล่าวถือว่าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษารายที่ 3 จาก CAST-SWU ที่เข้าศึกษาในคณะฯ อีกด้วย


Last Updated on Thursday, 18 April 2019 00:40