ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับSouthwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Tuesday, 26 June 2018 01:51 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.สพ.ญ.กัลยา เจือจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปราชการ ณ  College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง  Southwest University กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการเดินทางไปในครั้งนี้นอกจากจะได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคตแล้ว ยังมีการหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยด้วยกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งในปี 2561 นี้ ถือว่าเป็นยังถือเป็นปีเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความสัมพันธ์ระหว่าง SWU และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยและในระหว่างวันที่ 17 – 29 มิถุนายน 2561นักศึกษาแลกเปลี่ยนชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 คน ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังได้ทำการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานด้านสัตว์เล็กและฟาร์มปศุสัตว์ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ของ SWUอีกด้วย โดยทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้และทักษะด้านการสัตวแพทย์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาและเกิดประโยชน์พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ต่อไปในอนาคต อนึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ College of Animal Science and Technology, Southwest University มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางไป-มาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานในระยะสั้น (ประมาณ2 สัปดาห์-1 เดือน) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนในช่วงระยะของการเป็นนักศึกษาด้วย