คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

Monday, 26 March 2018 01:15 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา และ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก School of Biological Sciences & Institute for Global Food Security, Queen University Belfast (QUB) ประเทศไอร์แลนด์เหนือ จำนวน 3 คน และอาจารย์จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 คน ที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือพร้อมทั้งหารือการพัฒนาการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ นอกการเจรจาความร่วมมือแล้ว ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 กลุ่มอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำคณะอาจารย์จาก QUB เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่และเป็ดเทศทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Monday, 26 March 2018 01:25