คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

Friday, 16 February 2018 07:24 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Toshiyuki Murase จาก Faculty of Agriculture, Tottori University, Japan ที่เดินทางมาทำวิจัยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561) และเป็นวิทยากรบรรยายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Pulse field Gel Electrophoresis of genomic DNA of bacteria and its application of the epidemiologic analysis of infectious diseases” ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสัตว์ ชั้น 4 โรงพยาบาลสัตว์  ภายใต้โครงการผู้บริหารต่างชาติเจรจาความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Agriculture, Tottori University