คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566

Monday, 22 July 2019 02:09 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจต่างๆ ได้ร่วมการประชุมเพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร โดยการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของคณะผู้บริหารคณะเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารคณะในอีก 4 ปี ข้างหน้า โดยกระบวนการประกอบด้วยการร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของคณะและวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการต่อไป


Last Updated on Monday, 22 July 2019 02:10