คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

Tuesday, 14 May 2019 01:11 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2562 ที่ผ่านมา ณ หาดทรายทองรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  คณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562    นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการฯ ได้จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรเพื่อให้บุคลากรคณะฯ  ให้เป็นผู้มีความรู้ และความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ   ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีจรรยาบรรณ และการนำไปปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมถาม – ตอบ ทั้งในเรื่องจรรยาบรรณต่อตนเอง  จรรยาบรรณต่อองค์กร และจรรยารรณต่อวิชาชีพด้วย


Last Updated on Tuesday, 14 May 2019 01:12