แผนการบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Wednesday, 08 May 2019 01:52 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
2การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
3ตารางการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
4. แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562    

> แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

Last Updated on Monday, 17 June 2019 06:25