คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561”

Thursday, 28 March 2019 07:53 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ร่วมกับคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจ สังกัดกองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ ได้เข้าร่วมโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากผลการรายงานการประเมินตนเองมาใช้พัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ และรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ด้วยความรู้ความสาสมารถและประสบการณ์ของวิทยากรและความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะนำพาคณะไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ของทีมผู้บริหารคณะส่งผลให้การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้วยดีทุกประการ