คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

Friday, 15 February 2019 03:17 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้  “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนประเภทตำแหน่งทั่วไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยมี นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์ อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี ทำหน้าที่กล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Friday, 15 February 2019 03:18