คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการใช้ Google Form

Wednesday, 13 February 2019 08:08 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ ได้จัดการอบรมการใช้ Google Form สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ทางออนไลน์ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลได้ทั่วถึง เข้าถึงได้เร็ว ประหยัดงบประมาณ ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก และมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายยรรยง  วังปรีชา หัวหน้าภารกิจด้านสารสนเทศ  เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 08:09