คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4

Friday, 21 September 2018 02:59 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบปกติ ในวันที่ 18 กันยายน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อรวรรณ  บุราณรักษ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล และ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ร่วมเป็นกรรมการ และในวันที่ 19 กันยายน มีการตรวจประเมินอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ยศ  บริสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล และ รศ.สพ.ญ.กัลยา  เจือจันทร์ ร่วมเป็นกรรมการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานกรรมการ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม และ .น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา ร่วมเป็นกรรมการ โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป โดยผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสามหลักสูตรผ่านในระดับดี