คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

Tuesday, 18 September 2018 02:10 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพยัคฆา  ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในครั้งนี้เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป  คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ยศ  บริสุทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ และ ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม ร่วมเป็นกรรมการ โดยผลการตรวจประเมินหลักสูตรผ่านในระดับดี