คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

Friday, 24 August 2018 06:21 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 08.30-16.30 นาฬิกา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาชาไนย และห้องประชุมวิฬาร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.กาญจนา  นาถะพินธุ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.นุศรา  สุระโคตร และ ผศ.ดร.พรเทพ  เนียมพิทักษ์ ร่วมเป็นกรรมการ และอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ มี รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท เป็นประธานกรรมการ อ.ดร.ปัทมา  วิริยพัฒนทรัพย์ และ รศ.ดร.เขมิกา  ลมไธสง ร่วมเป็นกรรมการ โดยผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการของทั้งสองหลักสูตรผ่านในระดับดีทั้งสองหลักสูตร