คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน

Monday, 23 April 2018 01:03 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้มีการจัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองสถาบันฯ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย สัตวแพทยสภา นำโดย ศ(กิตติคุณ) น.สพ.ดร.อติชาติ พรมมาสา ประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งกระบวนการตรวจรับรองประกอบด้วยการนำเสนอการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนำเสนอการจัดการบริหารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรองรับการจัดการหลักสูตรฝึกอบรม โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ หลังจากนั้นได้มีการตอบข้อซักถาม และมีการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์ ห้องชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการผ่าซาก และห้องสมุด และมีการประชุมสรุปผลในช่วงบ่ายซึ่งปรากฏว่าผลการตรวจรับรองทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการรับรองในเบื้องต้น และสามารถที่จะรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะมาถึง อนึ่ง หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านนั้นคณะได้ยื่นขอเปิดเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นอันเป็นอีกแนวทางในการตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของสัตว์ที่มีความเอาใจใส่และมีความคาดหวังต่อผลการรักษาสัตว์เลี้ยงว่าจะต้องได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากที่สุด โดยในระยะแรกนี้คณะได้ขอยื่นเปิด 2 สาขาคือ สาขาศัลยศาสตร์ และสาขาอายุรศาสตร์