อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

Monday, 09 April 2018 06:30 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print


     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาปรสิตวิทยา)  ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

Last Updated on Tuesday, 10 April 2018 00:44