คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้น”

Friday, 30 March 2018 04:36 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  คณะสัตวแพทยสาสตร์ โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ได้จัดโครงการให้ความรู้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้น” เพื่อทำให้บุคลากรประเภทตำแหน่งทั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้  โดยมี นายชัชวาล  หนองนา บุคลากรชำนาญการ  และนางสาวปุณณภา  วีระพัฒนพรรณ บุคลากรปฏิบัติการ  กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้