คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)”

Thursday, 08 March 2018 02:26 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561  เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของคณะ  และเพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ไปพัฒนาและแก้ปัญหาของคณะ ในปัจจุบัน  รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนสร้างความรู้สึกที่ดีในการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบงานของคณะต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.น.สพ.เสรี แข็งแอ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัด ขององค์กร  และการจัดโครงการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากรคณะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก