คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Friday, 31 May 2019 05:43 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และกำกับนักศึกษาในความดูแลให้ดำเนินการทำวิจัยในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา และสามารถเผยแพร่ผลงานดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตรหรือเงื่อนไขของทุนการศึกษาที่ได้รับ อีกทั้งเป็นแนวทางหรือข้อมูลให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆในด้านการวิจัยอีกด้วย
     ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนิคม ศรีกะชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้


Last Updated on Friday, 31 May 2019 05:45