คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27”

Thursday, 16 May 2019 04:30 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข.รุ่นที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องราชสีห์ อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ และห้องสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย  รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 27 ได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่จำเป็นได้แก่ บทบาทและหน้าที่ขององค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ประกอบด้วย (1) สัตวแพทยสภา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่สัตวแพทย์ต้องรู้และถือปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ การศึกษาต่อเนื่องหลังจากสำเร็จการศึกษา การสะสมคะแนน CE (Continuing Education) เพื่อใช้ประกอบในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3) สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) และ (4) สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งสี่องค์กรได้ร่วมกันให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ว่าที่บัณฑิตของคณะได้รับทราบ รวมถึงได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆที่องค์กรทั้งหมดได้ดำเนินการ และมีการรับสมัครเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านี้ด้วย และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพคณะยังจัดให้มีการเสวนา “จากพี่สู่น้อง...ฟ้าหม่นมอดินแดง” โดยศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 น.สพ.สุพจน์ ธนะชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์สุพจน์ จังหวัดพิษณุโลก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์ บริษัทไทยฟูด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 และ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกรรมการผู้จัดการบริษัทกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด และบริษัทเกี่ยวกับโคนมอื่นๆอีกกว่า 7 บริษัท ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ซึ่งในการจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ   กมลเลิศ คณบดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนั้นคณะยังได้จัดกิจกรรม “สะท้อนการเรียนการสอน” โดยว่าที่บัณฑิตได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะ และในช่วงท้ายได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับว่าที่บัณฑิตก่อนที่จะก้าวออกไปประกอบวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไปLast Updated on Thursday, 16 May 2019 04:32