คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, 03 May 2019 08:18 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ซึ่งการจัดโครงการนำเสนอในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย และฝึกความสามารถในเชิงวิจารณ์บนพื้นฐานของวิชาการและเหตุผลของนักศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดโดยมีการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายกลุ่มๆ ละ 10 นาที ซึ่งมีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 23 กลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการนำเสนอ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอแผ่นป้ายโปสเตอร์แสดงผลงานของนักศึกษา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Friday, 03 May 2019 08:18