คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Tuesday, 30 April 2019 06:34 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสังกัดคณะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ บริษัทเอกชน ศูนย์ สถาบัน สำนัก มูลนิธิ ฟาร์ม และ School of Veterinary Medicine/Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยจากผลการประเมินพบว่านักศึกษาสหกิจทางสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยดีทุกประการ 


ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในสังกัดคณะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ บริษัทเอกชน ศูนย์ สถาบัน สำนัก มูลนิธิ ฟาร์ม และ School of Veterinary Medicine/Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยจากผลการประเมินพบว่านักศึกษาสหกิจทางสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยดีทุกประการ 
Last Updated on Tuesday, 30 April 2019 06:37